Laden...Even geduld aub...

Onze nieuwsbrief


Voorwaarden

 

 

Algemene Voorwaarden voor Levering aan Consumenten

 

Artikel 1: Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle overeenkomsten tussen de koper en Scooter-wereld. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Scooter-wereld; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.

Artikel 2: Definities

In deze handelsvoorwaarden wordt onder koper verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die aan Scooter-wereld opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 3: Offertes en Aanbiedingen

a) De prijzen van alle producten van Scooter-wereld zijn weergegeven in Euro’s inclusief  21 procent omzetbelasting (BTW.) en exclusief porto- en behandelingskosten, tenzij dit anders is vermeld.
b) De prijzen van goederen zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook. 
c) Scooter-wereld kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4: Contract en Levering

a) De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
b) Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Koper van Scooter-wereld derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 5: Onderzoek

a) Bij aflevering van het product verklaart de klant het product in goede staat te hebben ontvangen, zonder enig defect of transportschade.

  
b) Koper dient zich er voor aanschaf zelf van te verzekeren dat bovenstaande geen problemen kan/zal opleveren. Problemen veroorzaakt door het niet juist controleren van bovenstaande zijn voor rekening van koper.

c) De klant brengt steeds voor herstellingen, onderhoud of defecten de voertuigen geheel voor eigen rekening terug naar ons. Wij halen geen herstellingen of defecte voertuigen op zonder meerkosten. Bent u niet in staat om zelf uw voertuig te brengen, kunt u tegen betaling gebruik maken van onze ophaal en bezorg service. Aanvragen via het contact formulier. Onderhoud kan en mag ook bij U erkende plaatselijke reparateur worden uitgevoerd

Artikel 6: Aansprakelijkheid

a) Indien Scooter-wereld aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
b) Scooter-wereld is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Scooter-wereld is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
c) De aansprakelijkheid Scooter-wereld is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
d) Scooter-wereld is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door een door Scooter-wereld is verhandeld product dat op enigerlei wijze is aangepast zonder toestemming van Scooter-wereld. 
e) Scooter-wereld is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
f) Scooter-wereld is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

 

 

Artikel 7: Betaling en Incassokosten

a) Betaling dient steeds te geschieden via de site met behulp van Ideal of bankoverschrijving, in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Scooter-wereld aangegeven.